آقاي دکتر فاطمي امين مدير عامل سازمان اقتصادي رضوي به همراه جانشين محترم سازمان آقاي مهندس نامجو در شرکت شهاب يار حضور يافته و از بخش هاي مختلف شرکت و چگونگي روند فعاليت شرکت بازديد بعمل آوردند . در اين ديدار آقاي مهندس عابدي مديرعامل شرکت گزارش جامعي در خصوص فعاليت هاي شرکت و اقدامات اصلاحي بعمل آمده در جهت بهبود فعاليت و مناسبات با مشتريان به سمع مديرت محترم عامل سازمان و هيئت همراه رسانند . در خاتمه جناب آقاي دکتر فاطمي ضمن تأکيد بر پيشرو  و پيشران بودن فعاليت شرکت ها و موسسات آستان قدس رضوي در جهت تحقق اهداف عاليه آستان قدس رضوي از اقدامات به عمل آمده و زحمات کارکنان قدرداني نمودند .

۲۰۱۸۰۴۰۷ ۰۹۲۸۱

 

 

۲۰۱۸۰۴۰۷ ۰۹۳۲۵۲

۲۰۱۸۰۴۰۷ ۰۹۳۳۲۳

۲۰۱۸۰۴۰۷ ۰۹۳۸۴۵۲۰۱۸۰۴۰۷ ۰۹۴۲۰۱

۲۰۱۸۰۴۰۷ ۰۹۴۲۰۶

۲۰۱۸۰۴۰۷ ۰۹۴۲۲۷

۲۰۱۸۰۴۰۷ ۰۹۴۲۴۵

۲۰۱۸۰۴۰۷ ۰۹۴۳۴۶

۲۰۱۸۰۴۰۷ ۰۹۴۴۰۲

keyboard_arrow_up